איך את\ה מגדיר\ה את עצמך??חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש

חברים

המלך פאר (72)
ברק יוסף (43)
good123 (42)
doron (29)
בנדורה (48)
DL2000 (41)
zhadik (50)
CAFEZOHAR (43)
לתמונות נוספות...

פרשת ויקהל

ראשי >פרשת השבוע>פרשת ויקהל
bgy
פרשת ויקהל
מעינה של תורה
01/05/2003

בס"ד


''ויקהל משה את כל עדת בני ישראל''

עתה לאחר מעשה העגל בתור הקדמה למשכן היה דרוש שיהיו בני ישראל נקהלים ומלוכדים כאיש אחד. מכיוון שהיה
אפשר לעשות את המשכן רק על ידי ליכוד כל ישראל. שכן עד למשכן היו הבמות מותרות וכל אחד היה רשאי לעשות לו
במה בכל מקום שרצה ולהקריב עליה קרבנות. אבל לאחר הקמת המשכן נאסרו במות של יחידים והכל חייבים היו
להביא קרבנותיהם למשכן. הרי נועד איפוא המשכן להסיר מקרב ישראל את כל הבמות הבודדות ולרכז את העם כולו
במקום אחד, אם כן הלא היה ה''ויקהל'' מטרתו האמיתית של המשכן וממילא גם ההקדמה המתאימה לו.. וכיוון ששבת
גם היא מהווה כוח ליכוד וריכוז לכל ישראל נאמרה מיד לאחרי זה מצות שבת, כדי לבצע על ידה את ''ויקהל'', הנחוץ כל
כך למלאכת המשכן. (מתוך מעיינה של תורה)

רש''י כותב: ''ויקהל משה, למחרת יום הכפורים''. לא רק בערב יום הכפורים צריך כל אחד לפייס את חברו, כי אם גם
למחרת היום הקדוש יש להתקהל יחד ולחיות בשלום ובאחווה. (מתוך מעיינה של תורה).


המלבי''ם כותב בספרו ''ארץ חמדה'': במתן תורה בסיני התאחדו כל בני ישראל, ככתוב: ''ויחן שם ישראל נגד ההר'' (י''ט,
ב), ודרשו על כך חז''ל: כאיש אחד, בלב אחד. אולם כשחטאו ישראל בחטא העגל, נתפרדה החבילה והשטן המקטרג
גרם לפרוד ולמחלוקת בקרב שבטי ישראל. והנה ידוע, שהקמת המשכן נועדה, בין השאר, לכפר על חטא העגל של
ישראל משום כך השתדל משה להקהיל ''את כל עדת בני ישראל'', בשעה שהודיע לעם על מלאכת המשכן, כדי להחזיר
בכך את העטרה ליושנה ולהשיב על כנה את אחדות ישראל כבימי מתן תורה. (מתוך פרפראות לתורה).
''אלא הדברים אשר צוה ה לעשות אותם ששת ימים תעשה מלאכה''


אמרו חכמינו: ''כשם שישראל עושים רצונו של מקום, מלאכתם נעשית על-ידי אחרים''. וזהו שמרמז כאן הכתוב, אם תעשו את אלה הדברים אשר צוה ה לעשות, כי אז ששת ימים ''תיעשה'' מלאכתכם על ידי אחרים. כלומר אם ישראל עושים רצונו של מקום מלאכתם נעשית על ידי אחרים. (מתוך מעיינה של תורה).


''לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת''


) שבת הוא יום מנוחה ושעתו של הקהל פנויה לעשות בעניני קהילה, לחוות דעות בנוגע לרבנים, חזנים, שוחטים, שמשים,
תלמוד תורה, מקוה וכו. לפיכך מזהיר הכתוב: ''לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת''- אל תבעירו אש של
מחלוקת ביום זה. לא לשם כך ניתנה השבת. אמנם שבת הוא יום מנוחה אבל גם- קדושה.. (מתוך מעיינה של תורה).


) עבירה שנעשית בשבת הריהי חמורה פי כמה מעבירה הנעשית בחול, שכן אם אש הגיהנום נכבית משמגיע יום
השבת-הרי לכשעוברים עבירה בשבת הריהי חוזרת ונדלקת. לפיכך מזהירה התורה: אל תבעירו בשבת את אש הגיהנום
בעוונותיכם. בשבת צריך אדם להיזהר משנה זהירות מפני עבירה כלשהי. (מתוך מעיינה של תורה).


) אברבנאל מציע שני הסברים למילים ''בכל מושבותיכם'', המובאות בכתוב שלפנינו; וזה לשונה: ''בכל מושבותיכם''-
להגיד כי אין המצווה הזאת תלויה בארץ, כי גם בחוץ לארץ-בכל מושבותיכם- חייבים בזה (בשמירת שבת כהלכתה).
ועוד: מפני שבמקדש יבערו אש ביום השבת על המזבח, אמר כאן ''בכל מושבותיכם''- כדי למעט את המקדש, שאיננו
בכלל זה (שלא חל עליו איסור הבערת אש בשבת).''ויבואו האנשים על הנשים''


כידוע היתה בנדבת המשכן משום תשובה למעשה העגל. והנה חכמינו אמרו: ''במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד''. יוצא איפוא שהאנשים שחטאו במעשה העגל ונעשו עכשיו לבעלי תשובה, היו במדרגה יותר גבוהה מן הנשים שלא השתתפו במעשה העגל. לפיכך נאמר: ''ויבואו האנשים על הנשים''-שהיו למעלה מהן. (מתוך מעיינה של תורה).


הוספת תגובה


לקישורים נוספים...