איך את\ה מגדיר\ה את עצמך??חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש

חברים

המלך פאר (73)
ברק יוסף (44)
good123 (43)
doron (30)
בנדורה (49)
DL2000 (42)
zhadik (51)
CAFEZOHAR (44)
לתמונות נוספות...
bgy
בס"ד
 
 
פרשתנו עוסקת בעניין אונאת דברים ואונאת ממון.
אנו נדבר מעט ממה שכתוב בגמרא לעולם יהיה אדם זהיר באונאת אשתו, ומדגישה הגמרא שמתוך שדמעתה מצויה והיא בוכה מיד אונאתה קרובה, דהיינו העונש על אונאתה הוא מיידי. והיא קרובה להצטער אפילו על דברים של מה בכך, ושם מביאה הגמרא שתי דעות הנראות כסותרות זו את זו.
דעה אחת - כל ההולך בעצת אשתו נופל בגיהנם שנאמר "רק לא היה כאחאב אשר התמכר לעשות הרע בעיני ה' אשר הסיתה אותו איזבל אשתו"
ומצד שני - "איתתך גוצא גחין ותלחוש לה" כלומר-אם אשתך נמוכה גחן ולחש לה והתייעץ עימה.
ומתרצת הגמרא בענייני שמים אין ללכת בעצתה, אבל בענייני העולם הזה ראוי להתייעץ איתה.
ומאחר ועניינים אלה של אונאת דברים הם מסורים ללב אי אפשר לדעת ולהוכיח אם נתכוון לכך או לא, וגם אם לא נתכוון אדם צריך יותר לשים ליבו אלו ממעשיו פוגעים באחרים, על כן כתוב בפסוק "לא תונו איש את עמיתו ויראת מאלוקיך", כי הקב"ה יודע את אשר בלב האדם ולכן פסק הרשב"י גדול אונאת דברים יותר מאונאת ממון שזה נאמר בו ויראת מאלוקיך וזה לא נאמר בו, ורבי אלעזר נותן עוד טעם - זה חוטא ופוגע בגופו וזה רק בממונו, ורבי שמואל בר נחמני נותן עוד טעם - זה ניתן להחזירה כי יכול להחזיר את הממון שנטל שלא כדין וזה לא ניתן להשבון.
ואחד מפרטי המצווה הזאת היא הלבנת פנים, שעליה נאמר "כל המלבין פני חברו ברבים כאילו שופך דמים" כמו שרואים שהמתבייש אחרי שהוא מאדים מבושה שהולך האודם מפניו ובא חיוורון, וכששאלו בבבל בא"י באיזו מצווה נזהרים ביותר? אמרו בהלבנת פנים. שכן כל היורדים לגיהנם - עולים, חוץ משלושה שיורדים ואינם עולים מפני רוע מעשיהם ואלו הם: הבא על אשת איש, והמלבין פני חברו ברבים, והמכנה שם רע לחברו.
והתוספות מעיר שם שמה שכתוב שלא עולים מגיהנם הכוונה אם לא עשה תשובה, כי התשובה מועלת לכל דבר כמו שכתוב "במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד".
 
יהי רצון שלא ניפול באותן העבירות ואפילו לא נגיע לידי ספק ונזכה לעבוד את השי"ת בשמחה אמיתית כל ימי חיינו ונזכה לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו אמן נצח סלה ועד
 
בברכת שבת שלום
דורון ממן
נ נח נחמ נחמן מאומן
הוספת תגובה


לקישורים נוספים...